Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на дату составления списка акционеров, которые имеют право на участие в общем собрании ЧАО «СК «ОСТРА», назначенном на «19» апреля 2019 г. Размещено 18.04.2019 г.

На исполнение п. 4 статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах» предоставляем информацию об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на дату составления списка акционеров, которые имеют право на участие в общем собрании ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ОСТРА» (далее – ЧАО «СК «ОСТРА»), которые назначены на «19» апреля 2019 года:

По состоянию на «15» апреля 2019 г. – на дату составления списка акционеров, которые имеют право на участие в общем собрании ЧАО «СК «ОСТРА»:

 • общее количество простых именных акций ЧАО «СК «ОСТРА» составляет 1400000 простых именных акций, что равно ста процентам уставного капитала Общества;
 • общее количество голосующих акций ЧАО «СК «ОСТРА» составляет 1378056 голосующих акций Общества.

CК «ОСТРА» оголошує Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2018 рік (2)

CК «ОСТРА» оголошує Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2018 рік

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для  проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «ОСТРА» за 2018 рік.

У Конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Інформація про процедуру:

Дата оголошення конкурсу

14.02.2019 року

Кінцевий строк приймання пропозицій

 До 17 годин 00 хвилин 21.02.2019

Дата проведення конкурсу

О 14 годині 00 хвилин 25.02.2019

Документи надсилати за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 13та/або на електронну адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Контактні особи: Головний бухгалтер Кібкало Вікторія Петрівна  + 38048 724-80-49.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Про результати Конкурсу всі учасники будуть повідомлені шляхом розміщення відповідного оголошення на веб-сайті СК «ОСТРА».

З умовами та порядком проведення конкурсу Ви можете ознайомитися за посиланнями:

Конкурсна документація

Порядок проведення конкурсу

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «ОСТРА»

 

ЗМІСТ

 1. Загальні положення.
 2. Критерії залучення суб’єктів аудиторської діяльності до участі в конкурсі.
 3. Порядок подання конкурсних пропозицій.
 4. Розгляд конкурсних пропозицій.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності (далі за текстом – Порядок) Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ОСТРА» (далі за текстом – СК «ОСТРА») розроблений на виконання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі за текстом - Закон) з метою проведення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності СК «ОСТРА» (далі по тексту – Конкурс).
  • Інформація про Замовника:

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ОСТРА».

За критеріями, визначеними Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Товариство відноситься до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

 • Основним завданням з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства є перевірка суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону та міжнародних стандартів аудиту фінансової звітності Товариства, а саме:  Звіт про фінансовий стан (баланс) на 31 грудня відповідного року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, і примітки до фінансової звітності з поясненнями та висловленням незалежної думки аудиторів про відповідність до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України.
 • Відбір суб’єктів аудиторської діяльності здійснюється за такими принципами:
 • відкритість та прозорість конкурсу;
 • максимальна економія та ефективність;
 • добросовісна конкуренція серед учасників конкурсу;
 • недискримінація учасників конкурсу;
 • об’єктивна та неупереджена оцінка конкурсних пропозицій;
 • запобігання корупційним діям і зловживанням.
  • Замовник забезпечує вільний доступ усіх учасників до участі у конкурсі відповідно до цього Порядку.
 1. КРИТЕРІЇ ЗАЛУЧЕННЯ СУБЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ
  • Аудиторські послуги можуть надаватись лише суб’єктом аудиторської діяльності, якому таке право надано  на підставі Закону і який відповідає наступним критеріям:

- відповідають, встановленим Законом  вимогам;

- включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру  суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

- аудиторська фірма має достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг, відповідно до міжнародних стандартів аудиту;

- має добру репутацію (відсутні протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше 3 разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності - підприємства, що становлять  суспільний інтерес);

- може забезпечити достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності (за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);

- відсутні порушення  вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, а тому числі аудитор, суб'єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім'ї зазначених осіб:

1) не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов'язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;

2) не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;

3) не  перебували протягом періодів, зазначених у частині першій  статті 10 ЗУ № 2258, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів;

- за попередній річний звітний період суми винагороди від кожного з підприємств, що  становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

- не має обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству;

- відсутні обмеження щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону;

- має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України;

- має досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів та досвід проведення аудиту фінансової звітності страхових компаній;

- має надати інформацію у разі перевищення щорічної загальної суми винагороди суб'єкта аудиторської діяльності 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб'єктом аудиторської діяльності підприємству, що становить суспільний інтерес впродовж п'яти років поспіль.

 • Вимоги та критерії залучення суб’єктів аудиторської діяльності конкретизуються в конкурсній документації.
 • ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
  • Аудиторський комітет або орган уповноважений на виконання функцій аудиторського комітету відповідно до положень чинного законодавства затверджує конкурсну документацію з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.
  • Після затвердження конкурсної документації на веб-сайті Товариства розміщується інформаційне оголошення про проведення конкурсу, яке повинно містити:

- реквізити Замовника (найменування, поштову адресу, телефон, адресу електронної пошти);

- кінцевий строк (дата та час) подання конкурсних пропозицій;

- відомості про предмет та об’єм перевірки;

- посилання на веб-сайт Замовника, на якому розміщено конкурсну документацію;

- порядок подання конкурсних пропозицій учасниками;

- відомості про місцезнаходження, контакті телефони.

 • Конкурсні пропозиції подаються учасниками особисто, на електронну пошту або надсилаються у запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з відбору аудиторів». Конкурсна пропозиція надається разом із запитуваними документами відповідно до опису.
 • Всі документи подаються українською мовою за підписом уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються у складі конкурсної документації повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою.
 • Конкурсні пропозиції подаються в строк, зазначений у інформаційному повідомленні.
 • Конкурсні пропозиції, отримані Замовником після закінчення строку їх подання не розглядаються.
 • Учасник має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання.
 • Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
 1. РОЗГЛЯД КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
  • Розгляд та перевірка конкурсних пропозицій учасників здійснюється на засіданні аудиторського комітету або органу, на який покладено виконання його функцій, шляхом розпечатування поданих пакетів.
  • За результатом розгляду та перевірки пропозицій аудиторським комітетом або органом, на який покладено виконання його функцій, приймається рішення або про допуск учасників, пропозиції яких відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі , або про відхилення таких пропозицій. Повідомлення про відмову в участі у конкурсі та відхилення пропозиції розміщується на веб-сайті Замовника протягом 3-х робочих днів з дня прийняття такого рішення.
  • Після оцінки та аналізу пропозицій учасників, які відповідають вимогам встановленим до участі в конкурсі, аудиторським комітетом або органом на який покладеного виконання його функцій затверджується звіт про висновки процедури відбору.
  • Про прийняте рішення Наглядовою радою про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, учасники інформуються протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття рішення, шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Замовника в мережі Інтернет.
  • Замовник може відмінити конкурс на будь-якому етапі у разі, або визнати його таким, що не відбувся, з підстав зазначених у конкурсній документації, а саме:
 • відсутності подальшої потреби у проведенні конкурсу;
 • відхилення всіх конкурсних пропозицій;
 • подання до участі у конкурсі менше двох конкурсних пропозицій.

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на відбір на конкурсних засадах субєктів аудиторської діяльності для  проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «ОСТРА»

за 2018 рік.

 

Мета проведення конкурсу - відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для  проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «ОСТРА» за 2018 рік.

 

У Конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

 

Умови та порядок проведення конкурсу

 

Інформація про процедуру:

Дата оголошення конкурсу

14.02.2019 року

Кінцевий строк приймання пропозицій

 До 17 годин 00 хвилин 21.02.2019

Дата проведення конкурсу

О 14 годині 00 хвилин 25.02.2019

 

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також таким критеріям:

- відповідають, встановленим Законом  вимогам;

- включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру  суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

- аудиторська фірма має достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг, відповідно до міжнародних стандартів аудиту;

- має добру репутацію (відсутні протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше 3 разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становлять  суспільний інтерес);

- може забезпечити достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності (за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);

- відсутні порушення  вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, а тому числі аудитор, суб'єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім'ї зазначених осіб:

1) не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов'язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;

2) не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;

3) не  перебували протягом періодів, зазначених у частині першій  статті 10 ЗУ № 2258, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів;

- за попередній річний звітний період суми винагороди від кожного з підприємств, що  становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

- не має обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству;

- відсутні обмеження щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону;

- має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України;

- має досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів та досвід проведення аудиту фінансової звітності страхових компаній;

- має надати інформацію у разі перевищення щорічної загальної суми винагороди суб'єкта аудиторської діяльності 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб'єктом аудиторської діяльності підприємству, що становить суспільний інтерес впродовж п'яти років поспіль.

 

Завдання з обовязкового аудиту фінансової звітності включає:

 

- підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до НКЦПФР (звітність емітента);

- підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Нацкомфінпослуг;

- підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика;

- підтвердження річної консолідованої фінансової звітності.

 

Вид послуги:  проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК ОСТРА» за 2018 рік.

 

Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

- не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;

- подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

 

Для участі у Конкурсі  учасники подають такі документи:

 

- основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);

- наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;

- цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;

- лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

- лист-запевнення щодо відповідності вищенаведеним вимогам до учасників Конкурсу згідно переліку;

- будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною. 

 

 

День Рождения СК «ОСТРА»

7 декабря Страховая Компания «ОСТРА» отмечает свой 28 день рождения.

В связи с этим, рады сообщить, что каждый клиент, который приобретёт полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, Страховая Компания «ОСТРА», дарит страховой полис на случай потери водительского удостоверения.

При утрате, краже или повреждении водительского удостоверения Страховая Компания «ОСТРА» берёт на себя материальные затраты для восстановления документа.

Чтобы получить страховое возмещение, Вам необходимо написать заявление, предоставить договор и квитанции об оплате расходов, связанных с заменой удостоверения.