Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ СК «Остра», які призначені на 23 квітня 2018 року

На виконання п.4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» надаємо інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОСТРА" (ПрАТ «СК «ОСТРА»), які призначені на "23" квітня 2018 року: 

Станом на "17" квітня 2018 р. - на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «СК «ОСТРА»:

 • загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «СК «ОСТРА» складає 1400000 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
 • загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «СК «ОСТРА» складає 1378056 голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Остра» 23 квітня 2018 года

Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Остра»

23 квітня 2018 года

  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОСТРА" (надалі – Товариство, ПрАТ «СК «ОСТРА»),  код за ЄДРПОУ 14288111 повідомляє про скликання річних загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) на 23 квітня 2018 р.  о  9.30 год. за місцезнаходженням Товариства: 65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 13, 1-й поверх, каб. №2 (кабінет Голови Правління).

Реєстрація акціонерів проводиться з 9.00 год. до 9.25 год. у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 17.04.2018 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

 1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., і основні напрями діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства.
 5. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2017 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
 7. Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідності до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.
 8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
 9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  www.ostra.com.ua

 

Телефон для довідок: (048)724-68-30;

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного 
друкованого органу (видання)): «Відомості НКЦПФР» № 55 від 21.03.2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПрАТ СК «ОСТРА», ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА 23 КВІТНЯ 2018 РОКУ

  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОСТРА" (надалі – Товариство, ПрАТ «СК «ОСТРА»),  код за ЄДРПОУ 14288111 повідомляє, про скликання річних загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) на 23 квітня 2018 р.  об  9.30 за місцезнаходженням Товариства: 65026, м.Одеса, вул.Пушкінська, буд. 13, 1-й поверх, каб. №2 (кабінет Голови Правління).

Реєстрація акціонерів проводиться з 9.00 год. до 9.25 год. у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 17.04.2018 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

 1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., і основні напрями діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства.
 5. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2017 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
 7. Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідності до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.
 8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
 9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності за попередній період (2016р.) та звітний (2017р.) відповідно (тис. грн.): усього активів: 28090; 27055; основні засоби (залишкова вартість): 979; 29; запаси: 0; 0; сумарна дебіторська заборгованість: 19879; 21509; грошові кошти та їх еквіваленти: 5129; 4112; нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 2312; 2368; власний капітал: 24318; 24374; зареєстрований статутний капітал: 14000; 14000;  довгострокові зобов’язання і забезпечення:  3745; 2581; поточні зобов’язання і забезпечення: 27; 100;  чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): 1897; 56;  середньорічна кількість акцій (шт.) – 1400000; 1400000;  чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): 0,1355; 0,004.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  www.ostra.com.ua

Станом на "01" березня 2018 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів :

 • загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 1400000 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
 • загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає - 1378056 голосуючих акцій Товариства.

 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру  необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт),  представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства  України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - у робочі дні, робочий час з 9.30 до 17.30 за місцезнаходженням Товариства: 65026, м.Одеса, вул.Пушкінська, буд. 13, 1-й поверх, каб. №1 (приймальня ПрАТ «СК «ОСТРА»), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства –  Голова Правління Магдієв Хiрамагомед Газiмагомедович;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім’я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Голови виконавчого органу,  до початку Загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку (порядку) денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше десяти робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на "01" березня 2018 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства у спосіб та порядку передбаченими ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

 

 

Телефон для довідок: (048)724-68-30;

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наглядова рада Товариства

 

 

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ОСТРА», які призначені на 23.04.2018 р.

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПрАТ «СК «ОСТРА» у складі голови лічильної комісії – Куриленко Аліна Володимирівна; припинити повноваження голови лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «СК «ОСТРА» з моменту оголошення зборів закритими.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

 • голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
 • бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
 • голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Питання порядку денного №3. 

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р.,  і основні напрями діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:            Затвердити звіт Правління ПрАТ «СК «ОСТРА» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., і основні напрями діяльності у 2018 році, визнати роботу Правління ПрАТ «СК «ОСТРА» за 2017 р. задовільною.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ОСТРА» за 2017 р., визнати роботу Наглядової ради ПРАТ «СК «ОСТРА» за 2017 р. задовільною.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «СК «ОСТРА» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2017 року. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «СК «ОСТРА» за 2017 р. задовільною.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства  Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2017 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) ПрАТ «СК «ОСТРА» за 2017 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: прибуток направити на збільшення обігових коштів,  дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідності до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.

Проект рішення: Привести Статут Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII, та затвердити його у новій редакції. Доручити Голові Правління Магдієву Хірамагомеду Газімагомедовичу (ІПН 2600602117) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

Питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме «Про загальні збори»; «Про наглядову раду», «Про Ревізійну комісію (Ревізора)», «Про виконавчий орган» шляхом викладення цих Положень у новій редакції.

Питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє  надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення: 1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчевказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків  вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов’язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

 1. Надати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.
 2. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного 
друкованого органу (видання)): «Відомості НКЦПФР» № 55 від 21.03.2017р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

 

 

            Голова Правління                                                                            Магдієв Х.Г.

                                                                                                                21.03.2018р.

 

 

 

Бізнес ланч від СК «Остра»

8 листопада 2017 року CК «Остра» провела «Бізнес ланч». Захід пройшов у вигляді неформальної ділової зустрічі в ресторані готелю «Continental». Нашими гостями були представники адміністрації морських портів України, транспортних, експедиторських, юридичних і страхових компаній, а також морських агентств. Доповіді Олександра Щура СК «Остра» про страхування вантажів та Гудь Кирила «Ostra Pandi Services Co.Ltd» «Послуги з перевезення вантажів у контейнерах» створили дружню і продуктивну атмосферу. Завершальним була доповідь адвоката компанії «CPS Attorneys» Сергія Калитенко, яка викликала багато цікавих питань на загальне обговорення. Зустріч стала хорошим приводом зав'язати нові знайомства, обмінятися досвідом і дізнатися багато корисного.
Ми вдячні за надану честь нашим гостям і будемо раді побачитися ще раз.

 

Страхові виплати

Страхова Компанія "ОСТРА» в липні місяці, провела низку виплат за страховими випадками: за полісом страхування вантажів, була виявлена недостача вантажу у контейнері, по страхуванню від нещасного випадку, під час тренування спортсменці зламали зуб, зі страхування відповідальності власника автостоянок, з транспортного засобу були вкрадені колеса, по страхування виїжджаючих за кордон, потерпілої було сплачено лікування ларингіту під час перебування в Ізраїлі.